DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI KHÁC

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HÀ N

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HÀ NỘI TỪ TRƯỚC NĂM 1945 ĐẾN NAY


Phần I: Lời mở đầu Phần II: Nội dung I. Tổng quan về nhà ở đô thị1. Khái niệm và đặc điểm của nhà ở2. Tiêu chuẩn nhà ở3. Phân loại nhà ở4. Vai trò nhà ở5. Xu hướng phát triển nhà ở đô thịII. Thực trạng nhà ở Hà Nội1. Môi trường lịch sử và điều kiện nhà ở tại khu vực 36 phô phường2. Khu vực "khu phố Pháp"3. Tình hình phát triển hoạt động xây dựng các khu ở trước thời kỳ đổi mới (1986