DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI KHÁC

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN TRONG WINDOWS (Tóm tắt)

Ý nghĩa kiểu logic, có giá trị TRUE hay FALSE như BOOL kiểu byte (8 bits) qui ước để mô tả những hàm Callback ký tự 8 bits (Windows ANSI) giá trị màu 32 bits, được tổng hợp từ 3 màu cơ bản Red, Green, Blue biến có giá trị không thay đổi trong quá trình xử lý số nguyên không dấu 32 bits số nguyên không dấu 32 bits sử dụng khi cần chuyển kiểu con trỏ DWORD để tính toán số nguyên không dấu 32 bits số nguyên không dấu 64 bits số thực handle đến bảng mô tả phím tắt (Accelerator) handle của 1